DHR – Malmöavdelningen

Målgrupp 

Rörelsehindrade

Verksamhet 

DHR är en aktiv förening som bedriver omfattande social verksamhet, bevakar rörelsehindrade personers intressen, jobbar aktivt för tillgänglighetsfrågor samt verkar som opinionsbildare och remissinstans. Vi arrangerar olika aktiviteter såsom infoträffar, föreläsningar, idrott, studiebesök och rådgivning till medlemmarna. 

Övrigt 

(Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder; Delaktighet–Handlingskraft–Rörelsefrihet)

Dyslexiförbundet FMLS i Malmö

Målgrupp 

Personer med läs- och skrivsvårigheter

Verksamhet 

Föreningen stödjer målgruppen i deras kontakter med skolor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m m. Vi arbetar med rådgivning, erbjuder kamratstöd, har en omfattande informationsverksamhet, bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildningar, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. FMLS verkar kunskapsspridande och opinionsbildande.

FemCenter

Målgrupp 

Kvinnor/flickor utsatta för sexualiserat våld

Verksamhet 

Föreningen erbjuder skyddat boende för kvinnor och barn som är i skydds- och stödbehov samt en väl fungerade telefonjour på olika språk i syfte att förstärka kvinnors rätt att inte behöva utsättas för fysisk och psykisk misshandel, hot, sexuella övergrepp och annat våld. Vi ger bl a stöd, juridisk rådgivning, vägledning samt verkar opinionsbildande. 

FIFH Föreningen Idrott För Handikappade

Målgrupp 

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Verksamhet 

Föreningen arbetar med att bereda personer med funktionsnedsättning möjligheter till fortsatt habilitering och rehabilitering samt ökad livskvalitet genom regelbundna idrottsövningar, som även bidrar till ökad social samvaro. Vi anordnar olika aktiviteter där ungdomar med liknade problem träffas och får skapa nya kontakter, vilket kan bryta utanförskap.

Sidor