Attention Malmö

Målgrupp 

Vuxna och föräldrar till unga med neuropsykiatriska funktionshinder, s k NPF (ADHD, DAMP m fl)

Verksamhet 

Föreningen tar tillvara medlemmarnas intressen och ger möjlighet till stöd och samvaro. Vi verkar för spridning av kunskap kring NPF bland allmänheten, intressenter och myndigheter samt förstärker medlemmarna och deras anhöriga genom föreläsningar, infomöten och samtalsgrupper.

Autism- och Aspergerföreningen Skåne

Målgrupp 

Personer med autism/Aspergers syndrom och närstående

Verksamhet 

Syftet är att verka för att skapa bästa möjliga villkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd genom att sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionshindren medför, samt företräda dem och deras närståendes intressen i samhället.

BRIS region Syd

Målgrupp 

Barn och ungdomar 0-18 år

Verksamhet 

Föreningen verkar som en länk mellan barn, vuxna och övriga i samhället. Vi arbetar med att stärka barn och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS erbjuder alla barn och ungdomar en möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en stödjande kontakt och arbetar förebyggande genom information och kunskapsutbildning samt verkar som opinionsbildare och remissinstans.

Övrigt 

(Barnens rätt i samhället)

Bröstcancerföreningen Malmöhus

Målgrupp 

Bröstcancerdrabbade och intressenter

Verksamhet 

Föreningen stödjer bröstcanceropererade kvinnor socialt och i deras rehabilitering genom stöd- och kontaktpersonsverksamhet, medlemsträffar, nätverk och olika aktiviteter såsom Qigong och vattengympa. 

Sidor